2019: Thorvald Steen

Vi gratulerer Thorvald Steen med prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2019. Prisen ble delt ut på skuddårsseminaret ved Universitet i Sørøst-Norge avdeling Drammen i dag, 4. mars.

Årets prisvinner:

Prisvinnaren har i lang tid vore ei viktig stemme i debatten kring menneskeverd, rettferdighet og psykisk helsevern. Han har skreve fleire bøker til strålande kritikkar om det å vere annleis, – om menneskeverdet og farene ved sorteringssamfunnet. Prisvinnaren har engasjert seg i debatten om opprettholdelse av tilbod for dei som treng det sårast innan psykisk helsevern, og argumenterer i det offentlige ordskiftet og i andre kanalar for å ta vare på tilbod som kan sikre trygg oppfølging og hjelp over tid. Slik sett er årets prisvinnar ein aktivist med omgrepets mest positive tolkning.

Prisvinnarens stemme er modig og sterk på vegne av dei mest sårbare og utsette i samfunnet, som av ulike grunnar er uheldige og ramma av alvorlege helsevanskar eller funksjonsnedsetting. Prisvinnaren har gjennom sine kunstneriske evner som forfattar og aktiv deltaking i demokratiet sørga for å gi stemme til mange, gjennom å dele raust av eigne erfaringar og sitt talent. Tusen takk!

Prisen for 2019 tildeles: Thorvald Steen

Hvem skal tildeles ytringsfrihetsprisen for 2019?

Et sikkert tegn på at det snart er jul, er at det atter er åpent for å nominere kandidater til prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern. Utdelingen vil finne sted på det tradisjonsrike skuddårsseminaret i Drammen. I år er det bare å sette av datoen 6. mars og huke av tiden mellom 12:15 og 16:00 som opptatt, for da blir det tildeling av pris og spennende fagprogram.

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern kan deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der. Prisvinneren bør også ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

Begrunnede forslag på kandidater til prisen sendes til Anders Johan Wickstrøm Andersen på e-post innen 10. februar 2019.

2018: Merete Nesset

(Foto: Hege L. Mathisen / USN)

Årets prisvinner har markert seg som en tydelig og uredd stemme i å fremme gode, medisinfrie tilbud. Prisvinneren er en klartalt forkjemper for individuell, juridisk bindende reservasjonsrett mot tvangsmedisinering i psykisk helsevern. Dette har prisvinneren gjort ved å delta i ulike sammenhenger ved å holde sterke og gode foredrag hvor vedkommende formidler sine egne erfaringer med å bli utsatt for et brutalt tvangsovergrepsregime, paradoksalt nok kalt «nødvendig helsehjelp».

Prisvinneren har en meget god evne til å skape relasjoner og å få folk i dialog. Det gjelder både personer med egne og levde erfaringer, fagpersoner, byråkrater andre sentrale aktører i debatten om psykisk helse. Med sine levde erfaringer og dedikerte engasjement evner prisvinneren å skjære igjennom i debatter som omhandler psykisk helsefeltet generelt og tvangsfeltet spesielt. Prisvinneren har ved flere anledninger påpekt at tvangspasienter ikke har noen rettssikkerhet. Selv om vedtak om tvangsmedisinering kan klages inn for fylkeslegen er det kun noen få prosent som får medhold, til tross for at gjeldende praksis ved tvangsmedisinering er ulovlig og menneskerettsstridig.

Prisvinneren viser tydelig at tvangsmedisinering med bruk av psykofarmaka er blant de mest integritetskrenkende inngrep staten kan utsette sine borgere for. Tvangsmedisinering virker som en sovepute som har hindret utvikling av frivillige behandlingsalternativer.

Prisvinneren har mye på hjertet og evner samtidig å lytte til andre som har et annet ståsted og andre erfaringer enn seg selv. Prisvinneren evner å møte mennesker med respekt. Dette gjør at vedkommende har et stort kontaktnett, og på ingen måte opererer utfra en eget eller isolert ståsted. Prisvinneren er i dynamisk samspill med psykisk helsefeltet, i kombinasjon med å ha en tydelighet på hva hun selv står for. Prosessen i retning juridisk bindende forhåndserklæringer ikke hadde kommet på langt nær så langt uten prisvinnerens imponerende innsats.

Prisen for 2018 tildeles: Merete Nesset.

Nominasjonen er åpnet: Ytringsfrihetsprisen 2018

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2018

Samme prosedyre som forrige år? Jada!! Det er samme prosedyre som hvert år! 

Nå er det mulig å nominere kandidater til 2018-prisen. Siden 2002 har prisen til fremme av ytringsfrihet innen psykisk helsevern blitt delt ut. Alle som ønsker det kan nominere og det er mulig å nominere mer enn én kandidat. 

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern kan deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der. Prisvinneren bør også ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

Begrunnede forslag på kandidater til prisen sendes Inger Beate Larsen på e-post innen 1. februar 2019.

Prisen vil bli utdelt under Skuddårsseminaret på Høgskolen i Sørøst-Norge i høgskolens lokaler i Drammen, Papirbredden 1, Grønland 58.

Tid: 28. februar 2018. 09.00-15.30.


Styret i Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern:

Inger Beate Larsen, Anders J.W. Andersen, Torbjørn Steinhaug, Victoria Ibabao Edwards og Bengt Karlsson.

2017: Ketil Lund

Foto:  Stian Kristoffer Sande

Årets prisvinner har siden 1970-tallet vært en uredd og tydelig juridisk røst mot tvangslovgiving og tvangspraksis i Norge. Med sin faglige tyngde og dedikerte engasjement evner prisvinneren å skjære igjennom i debatter som omhandler psykisk helsefeltet generelt og tvangsfeltet spesielt.

Prisvinneren har ved flere anledninger påpekt at tvangspasienter ikke har noen rettssikkerhet. Selv om vedtak om tvangsmedisinering kan klages inn for fylkeslegen er det kun noen få prosent som får medhold, til tross for at gjeldende praksis ved tvangsmedisinering er ulovlig og menneskerettsstridig. Prisvinneren viser tydelig at tvangsmedisinering med bruk av psykofarmaka er blant de mest integritetskrenkende inngrep staten kan utsette sine borgere for. Tvangsmedisinering virker som en sovepute som har hindret utvikling av frivillige behandlingsalternativer.

For å kunne tvangsmedisinere krever psykisk helsevernloven at det foreligger «stor sannsynlighet for helbredelse eller vesentlig bedring». Psykiatriens og psykiaternes klokkertro på tvang og medisinenes effekt ved akutte psykoser og som vedlikeholdsbehandling, er basert på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag og forskning. Effektene er lave og det er ikke mulig å forutsi hvem som vil ha nytte av medisinene. Allikevel fortsetter tvangsmedisineringen selv om lovens vilkår ikke er oppfylt. Årets prisvinner har med sin faglige tyngde og sitt langvarige engasjement arbeidet for rettssikkerhet, medbestemmelse og integritet for pasienter i psykisk helsevern. Prisvinneren har vært den klareste juridiske røsten mot tvangslovgiving og tvangspraksis i Norge gjennom snart 40 år.

Bakgrunn for prisen:

Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side.

«Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern» har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag.

Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse.

Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002, og deles ut for sekstende gang i år.

Årets prisvinner er Ketil Lund.

Det er på tide å nominere kandidater til ytringsfrihetsprisen igjen!

YTRINGSFRIHETSPRISEN INNEN PSYKISK HELSEVERN FOR 2017

Nå er det atter en gang duket for å nominere kandidater til ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern. Hvem har opplyst oss, rystet oss, informert eller hatt mot til å utfordre? Vi håper mange vil ta seg tid til å sende inn nominasjoner – og ikke minst overvære selve prisutdelingen i februar.

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern kan deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der. Prisvinneren bør også pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

Begrunnede forslag på kandidater til prisen sendes Inger Beate Larsen på e-post innen 1. februar 2018.

Prisen vil bli utdelt under Skuddårsseminaret på Høgskolen i Sørøst-Norge tirsdag den 27. februar 2018. Skuddårsseminaret arrangeres fra kl. 09.00-16.00 i høgskolens lokaler i Drammen, Papirbredden 1, Grønland 58.


Styret i Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern:

Inger Beate Larsen, Anders J.W. Andersen, Torbjørn Steinhaug, Victoria Ibabao Edwards og Bengt Karlsson. Fortsett å lese Det er på tide å nominere kandidater til ytringsfrihetsprisen igjen!

2016: Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman

mona_synnove_vg (002)
Mona Grivi Nordman til venstre, Synnøve Åsebø til høyre (i sort kjole).
Foto: Annemor Larsen/VG)

Årets prisvinnere har vist et stort engasjement i forhold som angår de mest utsatte blant oss. Prisvinnerne har satt søkelys på situasjoner som bidrar til å krenke mennesker som trenger hjelp. Gjennom systematiske, grundige og målrettede undersøkelser har de, gjennom sitt arbeid, avslørt overgrep, unnfallenhet og manglende rettssikkerhet overfor pasienter innlagt på tvunget psykisk helsevern.

Prisvinnerne har pekt på manglende journalføring og manglende oppfølging fra Kontrollkommisjoner angående bruk av tvangsmidler overfor mennesker med psykiske problemer. Saken har fått stor og velfortjent offentlig oppmerksomhet. Deres solide arbeid har bidratt til at krenkelser og overgrep av enkeltpersoner er blitt offentliggjort og kjent av fagfolk, byråkrater og politiske myndigheter.

Bakgrunn for prisen:

Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side.

Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag.

Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002, og deles ut for femtende gang i år.