Nominasjonen er åpen!

Nå er det åpent for å nominere kandidater til Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern for 2016. Vi ser frem til å lese mange spennende kandidatbegrunnelser! Prisen deles ut på Skuddårsseminaret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 28. februar 2017.

Nominasjonen er åpen!

Klikk på bildet for å lese mer!

Prisen for 2015 til Målfrid Frahm Jensen

Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern ble delt ut under skuddårsseminaret ved Høyskolen i Sørøst-Norge mandag 29. februar. Årets prisvinner var Målfrid Frahm Jensen, som i mange år har vært en uredd stemme i kampen for bedring av pasientrettigheter i psykisk helsevern.

Ytringsfrihetsprisen-2015_Malfrid-J.-Frahm-Jensen_web.jpg (3column_page)
Tekst og foto: Elin Svilaas, Godt Sagt kommunikasjon

Begrunnelsen fra juryen var som følger:


Begrunnelse for utdeling av

Prisen til fremme av

ytringsfriheten i psykisk helsevern – 2015

Historien viser at mennesker har blitt, og fortsatt blir, utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. «Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern» har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag. Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen på kr. 10 000 ble første gang utdelt i 2002 og deles ut for fjortende gang i år.

Årets prisvinner har gjennom mange år vært en viktig og uredd forkjemper for bedring av pasienters rettigheter i psykisk helsevern.

 Årets prisvinner sa opp sin stilling som erfaringskonsulent ved Stavanger Universitetssykehus 30. april 2015. Bakgrunnen for oppsigelsen var at hun kommenterte et oppslag i Stavanger Aftenblad om at «Tvangsbruken i Stavanger ligger skyhøyt» over resten av Vestlandet.

Avisen ba årets prisvinner om en kommentar til tallene og svarte, blant annet: «Jeg tror noe av årsaken i Stavanger skyldes ulik kultur til tvangsmiddelbruk på ulike sengeposter. Pasienter på noen sengeposter er frustrerte over hvordan de blir behandlet. Det er mye å hente på å møte pasienten på en bedre måte» Videre sa hun: «Det er lege eller psykolog som kommer og godkjenner tvangsmiddelbruken. De bør bli flinkere til å stille spørsmål om hva som skjedde før, under og etterpå. Kunne tvangsmiddelbruken vært unngått?»

Det ble satt i gang en underskriftskampanje mot årets prisvinner. Det var 80 ansatte som skrev under på oppropet: sengepostledere, leger, verneombud, sykepleiere og vernepleiere. Da meldte årets prisvinner saken inn for Arbeidstilsynet. Dette falt ikke i god jord og prisvinneren sa opp stillingen sin etter seks år som erfaringskonsulent. Hun begrunnet det med reaksjoner mot henne, rykter og massiv motstand fra enkelte seksjonsledere og en del ansatte, noe som gjorde arbeidsforholdene så vanskelige at hun følte seg tvunget til å si opp.

Årets prisvinner er både skjønnlitterær og faglitterær forfatter. Hun er utdannet hjelpepleier og har hatt tillitsverv i Diabetesforbundet og Mental Helse. Hun har kjempet for psykebil, pasientsikkerhet og rettsvern. Hun kjemper like formålsrettet og kompromissløst for prinsipielle saker som for enkeltmennesker, og hun ytrer seg prinsipielt, uten å skjele til konsekvensene dette kan få for egen person. I oppsigelsen til Stavanger Universitetssykehus avslutter prisvinneren med: «Kanskje er jeg for uredd, snakker for høyt og er for tydelig for enkelte ledere. Det beklager jeg, men hvis ikke behandlingen vi gir våre pasienter er innenfor etiske krav, gjeldende lovverk og menneskerettighetene vil jeg si ifra, enten jeg er ansatt eller ikke».

Årets pris tildeles

Målfrid J. Frahm Jensen


 

I sin takketale løftet Målfrid Frahm Jensen frem journalist i Stavanger Aftenblad, Ina Gundersen, og pekte på at uten journalister som tør å fronte saker som peker på urett ville det være umulig å nå ut til så mange. Psykisk helsefeltet trenger journalister som som setter fokus på disse viktige sakene. Ina Gundersen fikk Journalistprisen i Sør-Rogaland for sin nyhetssak om tvangsbruk i psykiatrien med bakgrunn i Målfrid Frahm Jensens beskrivelser av den høye tvangsbruken ved sykehuset.

Prispengene deler Målfrid med Byprestene i Sandnes. Pengene skal gå til trivselstiltak for mennesker med rusmiddelavhengighet.

Vi gratulerer Målfrid Frahm Jensen med årets pris. Vel fortjent til en av våre desidert sterkeste og modigste stemmer for nødvendige endringer innen psykisk helsefeltet.

Les andre mediers dekning av ytringsfrihetsprisen her:

Intervju fra Sykepleien

Intervju fra NAPHA

Omtale på PsykOpp

Intervju i Aftenbladet

Intervju fra Erfaringskompetanse.no

Omtale på Commentum forlag

Nyhetssak fra Høyskolen i Sørøst-Norge

Nyhetssak fra Sandnesposten

 

Nominasjonen er åpen!

splash-925705_1920

Du kan nå nominere kandidater til Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern for 2015.

Prisen vil bli utdelt under Skuddårsseminaret på Høgskolen i Sørøst-Norge mandag den 29. februar 2016. Skuddårsseminaret arrangeres fra kl. 09.00-16.00 i høgskolens lokaler i Drammen.

Kriterier for prisdeling:

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern kan deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der. Prisvinneren bør også pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

Begrunnede forslag på kandidater til prisen sendes Inger Beate Larsen på e-post: inger.b.larsen@uia.no innen 1. februar 2016.


 

Styret i Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern består av Inger Beate Larsen, Anders J.W. Andersen, Torbjørn Steinhaug, Victoria Ibabao Edwards og Bengt Karlsson. Styret fungerer også som jury og vil vurdere alle innsendte forslag.

Foto er lovelig lastet ned fra Pixabay.com

Prisen for 2015 deles ut 29/2-16

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern (2015) deles ut 29. februar 2016. Da arrangeres det skuddårsseminar ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Flere organisasjoner samarbeider om arrangementet og dermed mente styret i stiftelsen at det er fint å dele ut prisen når det allikevel skjer noe annet som samler store deler av psykisk helsefeltet. To fluer!

Mer informasjon om arrangementet og prisen kommer snart. I mellomtiden kan jo du tenke over hvem du mener fortjener å få prisen denne gang!

Ta en titt på tidligere vinnere her.

Ytringsfrihetsprisen 2014 til Silje Benedikte Stiftelsen

I dag ble Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern delt ut for trettende gang.

I år var det Silje Benedikte Stiftelsen ved Espen Øwre og Lise Johannesen Øwre som ble tildelt prisen.

FOTO: Knut Jul Meland / Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
FOTO: Knut Jul Meland / Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Begrunnelse for utdeling av

Prisen til fremme av

ytringsfriheten i psykisk helsevern – 2014

Historien viser at mennesker har blitt, og fortsatt blir, utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. «Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern» har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag. Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002 og deles ut for trettende gang i år.

Årets prisvinner kjemper mot overmedisinering og feilmedisinering i psykiatrien og

arbeider for å få mer åpenhet og samarbeid med pårørende.

Engasjementet er dypt personlig, for prisvinnerne har selv mistet sin datter i selvmord. Samtidig som de må leve med sterk sorg, kjemper de en tung kamp mot systemene som sviktet da de skulle hjelpe datteren. I sin kamp bidrar de til å løfte livsnødvendige problemstillinger opp i offentlighetens søkelys. «Vi er verken leger eller psykologer. Vi er bare et vanlig ektepar som har mistet det kjæreste vi har. Vi ønsker rettferdighet for vår datter, og for andre som sliter psykisk og deres pårørende. Kan vi bidra til å redde ett medmenneske fra den samme skjebnen, så er det verdt det» sier prisvinnerne om motivasjonen for å fortsette kampen.

Silje Benedikte Johannesen Øwre ble bare 20 gammel. I løpet av de to siste leveårene fikk hun om lag 15000 doser sterke medisiner. Hun fikk både antidepressiva, antipsykotika, beroligende medisiner og sovepiller. Hun fikk medisiner som skulle hjelpe mot symptomer på tilstander og sykdommer hun ikke engang hadde og flere av medikamentene har økt fare for selvmord som én av mange bivirkninger. Silje Benedikte døde da hun var på permisjon fra avdelingen hun var innlagt på Akershus Universitetssykehus (Ahus).

Ved å gjennomgå 3000 journalsider, har foreldrene avdekket flere kritikkverdige forhold. Terapi var nærmest fraværende, medisiner var det derimot svært mye av. Fylkeslegen i Oslo og Akershus ga Ahus krass kritikk for flere forhold. I tilsynsrapporten ble det pekt på feildiagnostisering, uforsvarlig medisinering, dårlig evaluering av behandlingen, slurvete journalføring og mangelfull pårørendekontakt. Fylkeslegen konkluderte: Dette er så alvorlig som det kan bli. Å gi Silje, som i lang tid hadde vært svært suicidal permisjon, var et klart brudd på forsvarlighetskravet. Ahus beklaget, men var ikke enige i at Siljes død var en direkte følge av feilbehandling. Norsk Pasientskadeerstatning avslo søknad om erstatning, og hevder at selv om det forelå usikkerhet, ble situasjonen etter deres vurdering håndtert innenfor rammen av god medisinsk praksis og i tråd med retningslinjer. Foreldrene valgte deretter å anmelde sykehuset.

Foreldrene har et håp om at deres historie kan være med påå redde andre. De har opprettet en stiftelse og på facebooksiden skriver de: «Vår lille stiftelse kommer til å fortsette å kjempe for rettferdighet. Rettferdighet for vår datter og rettferdighet for alle som har opplevd eller opplever noe av det samme.

«David» har vunnet før, og han vil vinne igjen».

Årets pris tildeles

Silje Benedikte Stiftelse

ved Espen Øwre og Lise Johannsesen Øwre


Du kan følge stiftelsen på Facebook her. Her er nettsiden deres og Brennpunkt-programmet «Bare en pille til» finner du her.

Nominér din kandidat til prisen for 2014

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern deles ut av Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern. Historien viser mange eksempler på krenkende og uverdig behandling av mennesker innen psykisk helsevern der også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter blir satt til side.  Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern har til hensikt å rette oppmerksomhet mot og sikre vilkårene for den frie ytring på et bredt grunnlag innen psykisk helsevern.

Prisen kan deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der.

Prisvinneren bør også ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern er en uavhengig og frittstående organisasjon som arbeider på ideelt grunnlag.  Stiftelsens virksomhet finansieres gjennom bidrag fra interesserte enkeltpersoner og organisasjoner.

Prisen for 2014 deles ut 27. februar 2015 på Høyskolen i Buskerud og Vestfold, avdeling Drammen. Ønsker du å nominere en kandidat, sendes begrunnet forslag på e-post innen 1. februar 2015.