2021: Birgit Valla

Begrunnelse for tildeling av Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2021.  

Bakgrunn: Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag.

Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002, og deles ut for nittende gang i år.  

Årets prisvinner: Prisen for 2021 tildeles Birgit Valla.

Årets prisvinner har vært aktiv i mange år med å fremme ytringsfriheten innen psykisk helsefeltet, både i det offentlige og i det terapeutiske rom. Prisvinneren er utdannet psykolog og spesialist i klinisk psykologi med et fokus på barn og ungdom. Hun har ledet Stangehjelpa i Stange kommune frem til 2019, et gratis helsetilbud som ikke krever henvisning. Siden 2006 har hun også vært med på å implementere et systematisk tilbakemeldingsverktøy for psykisk helsetjenester (FIT). Slik kan personer som mottar tjenester bli hørt og tilbakemeldinger bli brukt til å forbedre tjenesten for den enkelte.

Birgit Valla har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg som har utvidet debatten om psykisk helse. I 2014 ga hun ut boken Videre – Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre (engelsk utgave i 2019). Hun er også sjefredaktør for nettstedet Mad in Norway og spiller dermed en viktig rolle i formidling av en bredere forståelse av psykisk (u)helse enn den diagnosebaserte sykdomsmodellen. Hun er initiativtaker til plattformen i Norge, som globalt er ett av 12 Mad in-nettsteder med mål om å fremme menneskerettigheter, humanisme og dialog innen psykisk helsefeltet.

Med nettsted og podkast har hun gitt mange mennesker en viktig stemme til å kritisere og utfordre etablerte kunnskapsgrunnlag, og ujevne maktforhold innen psykisk helsevern. Hun har påpekt alternativer til en medisinsk forståelse og behandling ved å legge vekt på sosiale og relasjonelle tilnærminger, hvor den enkeltes behov er i fokus.

For dette arbeidet har styret enstemmig vedtatt at Birgit Valla tildeles Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern 2021. Prisen deles ut på Arendalsuka i august.

Som stiftelse er vi avhengig av din støtte. Vi er takknemlig for små og store bidrag. Støtt oss via VIPPS: Søk opp «Ytringsfrih. i psyk. Helsevern» på navn eller nummer 756110 og send et valgfritt beløp.

Annerledesåret 2020

2020 ble annerledes. Det er vanskelig å forestille seg hva vi ville ha trodd om vi ved årsskiftet 2019/2020 hadde sett fremover i krystallkulen og sett en så forvridd virkelighet som det 2020 viste seg å by på.

Arbeidsplasser har gått i grus og mange har mistet folk i livene sine. Studenter forteller om en ensomhet de aldri har vært i nærheten av å kjenne på før og vi har vært ekstra bekymret for barn og unge.

Også for stiftelsen til fremme av ytringefriheten i psykisk helsevern har det blitt et annerledesår. På forrige styremøte ble det besluttet at prisen for 2020 rett og slett ikke vil deles ut. Det er ikke fordi det ikke har vært prisverdige ytringer i 2020, for det har det. Men vi ønsker å gjøre stor stas på den som tildeles prisen og alle som er med på å feire det, og selv om vi er vant til at vi møtes til skuddårsseminar hvert år, så blir det ikke slik i år.

Så vi får vente.

I mellomtiden skal det kjempes for det som er intensjonen bak prisen. Vi skal fortsette å være takknemlige for alle som kvesser blyanter, hamrer på tastaturer og hever stemmen sin i det offentlige rom, for vi tror at ord og meninger betyr noe. Om det er noe år som har vist oss det tydelig, så var det jo nettopp 2020. Holdninger skapes og endres ikke i vakuum, men i samspill.

Så, vi gleder oss. Til å kunne invitere til feiring av ytringsfrihetsprisen neste gang. Og da håper vi at du vil komme og feire den sammen med oss. Det er noe å se frem til. Vinneren skal få diplom, prispenger, taler og klemmer.

Akkurat slik det alltid har vært og akkurat slik det skal være.

2019: Thorvald Steen

Vi gratulerer Thorvald Steen med prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2019. Prisen ble delt ut på skuddårsseminaret ved Universitet i Sørøst-Norge avdeling Drammen i dag, 4. mars.

Årets prisvinner:

Prisvinnaren har i lang tid vore ei viktig stemme i debatten kring menneskeverd, rettferdighet og psykisk helsevern. Han har skreve fleire bøker til strålande kritikkar om det å vere annleis, – om menneskeverdet og farene ved sorteringssamfunnet. Prisvinnaren har engasjert seg i debatten om opprettholdelse av tilbod for dei som treng det sårast innan psykisk helsevern, og argumenterer i det offentlige ordskiftet og i andre kanalar for å ta vare på tilbod som kan sikre trygg oppfølging og hjelp over tid. Slik sett er årets prisvinnar ein aktivist med omgrepets mest positive tolkning.

Prisvinnarens stemme er modig og sterk på vegne av dei mest sårbare og utsette i samfunnet, som av ulike grunnar er uheldige og ramma av alvorlege helsevanskar eller funksjonsnedsetting. Prisvinnaren har gjennom sine kunstneriske evner som forfattar og aktiv deltaking i demokratiet sørga for å gi stemme til mange, gjennom å dele raust av eigne erfaringar og sitt talent. Tusen takk!

Prisen for 2019 tildeles: Thorvald Steen

2018: Merete Nesset

(Foto: Hege L. Mathisen / USN)

Årets prisvinner har markert seg som en tydelig og uredd stemme i å fremme gode, medisinfrie tilbud. Prisvinneren er en klartalt forkjemper for individuell, juridisk bindende reservasjonsrett mot tvangsmedisinering i psykisk helsevern. Dette har prisvinneren gjort ved å delta i ulike sammenhenger ved å holde sterke og gode foredrag hvor vedkommende formidler sine egne erfaringer med å bli utsatt for et brutalt tvangsovergrepsregime, paradoksalt nok kalt «nødvendig helsehjelp».

Prisvinneren har en meget god evne til å skape relasjoner og å få folk i dialog. Det gjelder både personer med egne og levde erfaringer, fagpersoner, byråkrater andre sentrale aktører i debatten om psykisk helse. Med sine levde erfaringer og dedikerte engasjement evner prisvinneren å skjære igjennom i debatter som omhandler psykisk helsefeltet generelt og tvangsfeltet spesielt. Prisvinneren har ved flere anledninger påpekt at tvangspasienter ikke har noen rettssikkerhet. Selv om vedtak om tvangsmedisinering kan klages inn for fylkeslegen er det kun noen få prosent som får medhold, til tross for at gjeldende praksis ved tvangsmedisinering er ulovlig og menneskerettsstridig.

Prisvinneren viser tydelig at tvangsmedisinering med bruk av psykofarmaka er blant de mest integritetskrenkende inngrep staten kan utsette sine borgere for. Tvangsmedisinering virker som en sovepute som har hindret utvikling av frivillige behandlingsalternativer.

Prisvinneren har mye på hjertet og evner samtidig å lytte til andre som har et annet ståsted og andre erfaringer enn seg selv. Prisvinneren evner å møte mennesker med respekt. Dette gjør at vedkommende har et stort kontaktnett, og på ingen måte opererer utfra en eget eller isolert ståsted. Prisvinneren er i dynamisk samspill med psykisk helsefeltet, i kombinasjon med å ha en tydelighet på hva hun selv står for. Prosessen i retning juridisk bindende forhåndserklæringer ikke hadde kommet på langt nær så langt uten prisvinnerens imponerende innsats.

Prisen for 2018 tildeles: Merete Nesset.

2017: Ketil Lund

Foto:  Stian Kristoffer Sande

Årets prisvinner har siden 1970-tallet vært en uredd og tydelig juridisk røst mot tvangslovgiving og tvangspraksis i Norge. Med sin faglige tyngde og dedikerte engasjement evner prisvinneren å skjære igjennom i debatter som omhandler psykisk helsefeltet generelt og tvangsfeltet spesielt.

Prisvinneren har ved flere anledninger påpekt at tvangspasienter ikke har noen rettssikkerhet. Selv om vedtak om tvangsmedisinering kan klages inn for fylkeslegen er det kun noen få prosent som får medhold, til tross for at gjeldende praksis ved tvangsmedisinering er ulovlig og menneskerettsstridig. Prisvinneren viser tydelig at tvangsmedisinering med bruk av psykofarmaka er blant de mest integritetskrenkende inngrep staten kan utsette sine borgere for. Tvangsmedisinering virker som en sovepute som har hindret utvikling av frivillige behandlingsalternativer.

For å kunne tvangsmedisinere krever psykisk helsevernloven at det foreligger «stor sannsynlighet for helbredelse eller vesentlig bedring». Psykiatriens og psykiaternes klokkertro på tvang og medisinenes effekt ved akutte psykoser og som vedlikeholdsbehandling, er basert på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag og forskning. Effektene er lave og det er ikke mulig å forutsi hvem som vil ha nytte av medisinene. Allikevel fortsetter tvangsmedisineringen selv om lovens vilkår ikke er oppfylt. Årets prisvinner har med sin faglige tyngde og sitt langvarige engasjement arbeidet for rettssikkerhet, medbestemmelse og integritet for pasienter i psykisk helsevern. Prisvinneren har vært den klareste juridiske røsten mot tvangslovgiving og tvangspraksis i Norge gjennom snart 40 år.

Bakgrunn for prisen:

Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side.

«Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern» har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag.

Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse.

Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002, og deles ut for sekstende gang i år.

Årets prisvinner er Ketil Lund.

2016: Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman

mona_synnove_vg (002)
Mona Grivi Nordman til venstre, Synnøve Åsebø til høyre (i sort kjole).
Foto: Annemor Larsen/VG)

Årets prisvinnere har vist et stort engasjement i forhold som angår de mest utsatte blant oss. Prisvinnerne har satt søkelys på situasjoner som bidrar til å krenke mennesker som trenger hjelp. Gjennom systematiske, grundige og målrettede undersøkelser har de, gjennom sitt arbeid, avslørt overgrep, unnfallenhet og manglende rettssikkerhet overfor pasienter innlagt på tvunget psykisk helsevern.

Prisvinnerne har pekt på manglende journalføring og manglende oppfølging fra Kontrollkommisjoner angående bruk av tvangsmidler overfor mennesker med psykiske problemer. Saken har fått stor og velfortjent offentlig oppmerksomhet. Deres solide arbeid har bidratt til at krenkelser og overgrep av enkeltpersoner er blitt offentliggjort og kjent av fagfolk, byråkrater og politiske myndigheter.

Bakgrunn for prisen:

Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side.

Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag.

Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002, og deles ut for femtende gang i år.

Prisen for 2015 til Målfrid Frahm Jensen

Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern ble delt ut under skuddårsseminaret ved Høyskolen i Sørøst-Norge mandag 29. februar. Årets prisvinner var Målfrid Frahm Jensen, som i mange år har vært en uredd stemme i kampen for bedring av pasientrettigheter i psykisk helsevern.

Ytringsfrihetsprisen-2015_Malfrid-J.-Frahm-Jensen_web.jpg (3column_page)
Tekst og foto: Elin Svilaas, Godt Sagt kommunikasjon

Begrunnelsen fra juryen var som følger:


Begrunnelse for utdeling av

Prisen til fremme av

ytringsfriheten i psykisk helsevern – 2015

Historien viser at mennesker har blitt, og fortsatt blir, utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. «Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern» har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag. Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen på kr. 10 000 ble første gang utdelt i 2002 og deles ut for fjortende gang i år.

Årets prisvinner har gjennom mange år vært en viktig og uredd forkjemper for bedring av pasienters rettigheter i psykisk helsevern.

 Årets prisvinner sa opp sin stilling som erfaringskonsulent ved Stavanger Universitetssykehus 30. april 2015. Bakgrunnen for oppsigelsen var at hun kommenterte et oppslag i Stavanger Aftenblad om at «Tvangsbruken i Stavanger ligger skyhøyt» over resten av Vestlandet.

Avisen ba årets prisvinner om en kommentar til tallene og svarte, blant annet: «Jeg tror noe av årsaken i Stavanger skyldes ulik kultur til tvangsmiddelbruk på ulike sengeposter. Pasienter på noen sengeposter er frustrerte over hvordan de blir behandlet. Det er mye å hente på å møte pasienten på en bedre måte» Videre sa hun: «Det er lege eller psykolog som kommer og godkjenner tvangsmiddelbruken. De bør bli flinkere til å stille spørsmål om hva som skjedde før, under og etterpå. Kunne tvangsmiddelbruken vært unngått?»

Det ble satt i gang en underskriftskampanje mot årets prisvinner. Det var 80 ansatte som skrev under på oppropet: sengepostledere, leger, verneombud, sykepleiere og vernepleiere. Da meldte årets prisvinner saken inn for Arbeidstilsynet. Dette falt ikke i god jord og prisvinneren sa opp stillingen sin etter seks år som erfaringskonsulent. Hun begrunnet det med reaksjoner mot henne, rykter og massiv motstand fra enkelte seksjonsledere og en del ansatte, noe som gjorde arbeidsforholdene så vanskelige at hun følte seg tvunget til å si opp.

Årets prisvinner er både skjønnlitterær og faglitterær forfatter. Hun er utdannet hjelpepleier og har hatt tillitsverv i Diabetesforbundet og Mental Helse. Hun har kjempet for psykebil, pasientsikkerhet og rettsvern. Hun kjemper like formålsrettet og kompromissløst for prinsipielle saker som for enkeltmennesker, og hun ytrer seg prinsipielt, uten å skjele til konsekvensene dette kan få for egen person. I oppsigelsen til Stavanger Universitetssykehus avslutter prisvinneren med: «Kanskje er jeg for uredd, snakker for høyt og er for tydelig for enkelte ledere. Det beklager jeg, men hvis ikke behandlingen vi gir våre pasienter er innenfor etiske krav, gjeldende lovverk og menneskerettighetene vil jeg si ifra, enten jeg er ansatt eller ikke».

Årets pris tildeles

Målfrid J. Frahm Jensen


 

I sin takketale løftet Målfrid Frahm Jensen frem journalist i Stavanger Aftenblad, Ina Gundersen, og pekte på at uten journalister som tør å fronte saker som peker på urett ville det være umulig å nå ut til så mange. Psykisk helsefeltet trenger journalister som som setter fokus på disse viktige sakene. Ina Gundersen fikk Journalistprisen i Sør-Rogaland for sin nyhetssak om tvangsbruk i psykiatrien med bakgrunn i Målfrid Frahm Jensens beskrivelser av den høye tvangsbruken ved sykehuset.

Prispengene deler Målfrid med Byprestene i Sandnes. Pengene skal gå til trivselstiltak for mennesker med rusmiddelavhengighet.

Vi gratulerer Målfrid Frahm Jensen med årets pris. Vel fortjent til en av våre desidert sterkeste og modigste stemmer for nødvendige endringer innen psykisk helsefeltet.

Les andre mediers dekning av ytringsfrihetsprisen her:

Intervju fra Sykepleien

Intervju fra NAPHA

Omtale på PsykOpp

Intervju i Aftenbladet

Intervju fra Erfaringskompetanse.no

Omtale på Commentum forlag

Nyhetssak fra Høyskolen i Sørøst-Norge

Nyhetssak fra Sandnesposten

 

Prisen for 2015 deles ut 29/2-16

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern (2015) deles ut 29. februar 2016. Da arrangeres det skuddårsseminar ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Flere organisasjoner samarbeider om arrangementet og dermed mente styret i stiftelsen at det er fint å dele ut prisen når det allikevel skjer noe annet som samler store deler av psykisk helsefeltet. To fluer!

Mer informasjon om arrangementet og prisen kommer snart. I mellomtiden kan jo du tenke over hvem du mener fortjener å få prisen denne gang!

Ta en titt på tidligere vinnere her.

Ytringsfrihetsprisen 2014 til Silje Benedikte Stiftelsen

I dag ble Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern delt ut for trettende gang.

I år var det Silje Benedikte Stiftelsen ved Espen Øwre og Lise Johannesen Øwre som ble tildelt prisen.

FOTO: Knut Jul Meland / Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
FOTO: Knut Jul Meland / Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Begrunnelse for utdeling av

Prisen til fremme av

ytringsfriheten i psykisk helsevern – 2014

Historien viser at mennesker har blitt, og fortsatt blir, utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. «Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern» har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag. Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002 og deles ut for trettende gang i år.

Årets prisvinner kjemper mot overmedisinering og feilmedisinering i psykiatrien og

arbeider for å få mer åpenhet og samarbeid med pårørende.

Engasjementet er dypt personlig, for prisvinnerne har selv mistet sin datter i selvmord. Samtidig som de må leve med sterk sorg, kjemper de en tung kamp mot systemene som sviktet da de skulle hjelpe datteren. I sin kamp bidrar de til å løfte livsnødvendige problemstillinger opp i offentlighetens søkelys. «Vi er verken leger eller psykologer. Vi er bare et vanlig ektepar som har mistet det kjæreste vi har. Vi ønsker rettferdighet for vår datter, og for andre som sliter psykisk og deres pårørende. Kan vi bidra til å redde ett medmenneske fra den samme skjebnen, så er det verdt det» sier prisvinnerne om motivasjonen for å fortsette kampen.

Silje Benedikte Johannesen Øwre ble bare 20 gammel. I løpet av de to siste leveårene fikk hun om lag 15000 doser sterke medisiner. Hun fikk både antidepressiva, antipsykotika, beroligende medisiner og sovepiller. Hun fikk medisiner som skulle hjelpe mot symptomer på tilstander og sykdommer hun ikke engang hadde og flere av medikamentene har økt fare for selvmord som én av mange bivirkninger. Silje Benedikte døde da hun var på permisjon fra avdelingen hun var innlagt på Akershus Universitetssykehus (Ahus).

Ved å gjennomgå 3000 journalsider, har foreldrene avdekket flere kritikkverdige forhold. Terapi var nærmest fraværende, medisiner var det derimot svært mye av. Fylkeslegen i Oslo og Akershus ga Ahus krass kritikk for flere forhold. I tilsynsrapporten ble det pekt på feildiagnostisering, uforsvarlig medisinering, dårlig evaluering av behandlingen, slurvete journalføring og mangelfull pårørendekontakt. Fylkeslegen konkluderte: Dette er så alvorlig som det kan bli. Å gi Silje, som i lang tid hadde vært svært suicidal permisjon, var et klart brudd på forsvarlighetskravet. Ahus beklaget, men var ikke enige i at Siljes død var en direkte følge av feilbehandling. Norsk Pasientskadeerstatning avslo søknad om erstatning, og hevder at selv om det forelå usikkerhet, ble situasjonen etter deres vurdering håndtert innenfor rammen av god medisinsk praksis og i tråd med retningslinjer. Foreldrene valgte deretter å anmelde sykehuset.

Foreldrene har et håp om at deres historie kan være med påå redde andre. De har opprettet en stiftelse og på facebooksiden skriver de: «Vår lille stiftelse kommer til å fortsette å kjempe for rettferdighet. Rettferdighet for vår datter og rettferdighet for alle som har opplevd eller opplever noe av det samme.

«David» har vunnet før, og han vil vinne igjen».

Årets pris tildeles

Silje Benedikte Stiftelse

ved Espen Øwre og Lise Johannsesen Øwre


Du kan følge stiftelsen på Facebook her. Her er nettsiden deres og Brennpunkt-programmet «Bare en pille til» finner du her.